Invordering van geldschulden en facturen zonder vonnis - betalingsbevel

De wet van 19 oktober 2015 "houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie", ook de "Potpourri I"-wet genoemd) creëerde het betalingsbevel  dat toelaat onbetwiste facturen zonder vonnis in te vorderen.

De procedure is van toepassing voor de invordering van schulden die een geldsom tot voorwerp hebben en die onbetwist zijn, zoals onbetwiste facturen of schulden vastgelegd in overeenkomsten, tussen handelaars. Ze voorziet in enkele te volgen stappen.

Deze zijn, samengevat:

1. controle door een advocaat of het een onbetwiste vordering is die onder het toepassingsgebied van de wet valt;

2. betekening nadien door een gerechtsdeurwaarder van een aanmaning waarbij de onbetwiste stukken worden gevoegd, en waarbij de schuldenaar tevens wordt ingelicht van de eventuele verzets- en betwistingsmogelijkheden;

3. na betekening heeft de schuldenaar een termijn van 30 dagen om te betalen, afbetalingen te vragen of te betwisten;

4. indien er geen betwisting is binnen die termijn, dan zal ten vroegste 8 dagen nadien door de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal van vaststelling van gebrek aan betwisting worden opgesteld, dat "uitvoerbaar" wordt verklaard door een magistraat.

Die titel kan dan ten uitvoer worden gelegd.

Indien er in de eerste 30 dagen wel een gerede betwisting rijst dan herneemt de schuldeiser het initiatief, en zal er wel dienen te worden gedagvaard voor de rechtbank.

In dat verband wijzigde het gerechtelijk wetboek ook in artikel 1397. Dat artikel bepaalt dat een eindvonnis - behoudens uitzonderingen in bepaalde materies - uitvoerbaar is bij voorraad, tenzij de rechter dat verbiedt. Tot voor de wet was het net omgekeerd. De uitvoering van een vonnis blijft wel op risico van degene die uitvoering geeft aan een uitvoerbaar vonnis, gebeuren. Enkel verzet tegen eindvonnissen schorst de tenuitvoerlegging, hoger beroep niet.

De wet bevat wel overgangsbepalingen, en enkele artikels dienen nog verder te worden uitgevoerd bij Koninklijk besluit.

Voor meer gedetailleerde informatie contacteert U best ons kantoor.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!