Europa levert een bijdrage aan de procedure tot invordering van onbetaalde facturen

De Europese richtlijn EEG/2011/7/EU van 23 januari 2011 heeft tot doel wanbetalers strenger aan te pakken. Het valt immers op dat facturen in Europa tot lang na de voorziene termijn onbetaald blijven, hetgeen nefast is voor de liquiditeit van de ondernemingen. Het Europees Parlement en de Raad beslisten bijgevolg om een regeling uit te werken waarbij slechte betalers efficiënt kunnen worden aangepakt. De Belgische wetgever verwerkte deze richtlijn in de bepalingen van de wet van 2 augustus 2002 met betrekking tot betalingsachterstand in handelstransacties.

Deze bepalingen traden in werking op 16.03.2013.

De nieuwe wetgeving is van toepassing op handelstransacties tussen ondernemingen en op handelstransacties tussen de overheid en ondernemingen.

Wat betekent dit concreet in de praktijk ?

 

Belang van goede algemene voorwaarden

De nieuwe wetsbepalingen zijn van toepassing indien er niets anders werd overeengekomen tussen partijen. Het is dus van belang dat er goed opgestelde (uw advocaat kan u hiermee bijstaan) algemene voorwaarden ter kennis worden gebracht van uw handelspartner. Dat kan via offerte, bestelbon, factuur, website, … Uiteraard is het bijhouden van een door uw handelspartner ondertekende versie van uw algemene voorwaarden de meest waterdichte garantie dat uw algemene voorwaarden van toepassing worden geacht bij een eventueel geschil voor de rechtbank.

Gebrek aan algemene voorwaarden en/of de niet toepasselijkheid ervan

De nieuwe wet komt tegemoet aan de situatie waarin er geen algemene voorwaarden werden opgesteld of wanneer de rechter zou oordelen dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn. In dat geval bedraagt de termijn om tot betaling van de factuur over te gaan 30 dagen. Indien de factuur na deze termijn onbetaald blijft heeft de uitschrijver van de factuur recht op nalatigheidsinteresten aan de interestvoet in handelstransacties (op dit ogenblik 7,5 of 8,5 % afhankelijk van wanneer de overeenkomst werd afgesloten) en een boete van 40,00 €. Bovendien heeft de schuldeiser recht op een redelijke schadeloosstelling voor de invorderingskosten die de 40,00 € te boven gaan.

De schuldeiser heeft in elk geval recht op deze bedragen verbonden aan de invorderingskosten. Geen enkele onderneming kan in zijn algemene voorwaarden stipuleren dat deze vergoedingen niet van toepassing zijn. In dat geval zal de rechter de algemene voorwaarden herzien.

Hulp bij het invorderen van facturen

In vele gevallen zijn er bij de wanbetalers klanten die je eigenlijk liever niet kwijt wil. Om die reden opteert het advocatenkantoor Goris & Van Herck ervoor om in eerste instantie te trachten een minnelijke regeling uit te werken via telefoon of ingebrekestelling. Wij zijn goed geplaatst om dit te doen, een advocatenkantoor wordt immers minder vlug weggejaagd dan bijvoorbeeld een incasso bureau.

Toch is het soms noodzakelijk om een gerechtelijke procedure op starten om de schuldenaar te dwingen om tot betaling over te gaan.

Het is uiteraard belangrijk dat in dat geval een persoon of instantie met kennis van zaken de correcte bedragen vordert van de tegenpartij indien het tot een gerechtelijke procedure zou komen.

De rechter kan immers niet meer toekennen dan hetgeen wordt gevraagd!

Naast het gevorderde bedrag op basis van de algemene voorwaarden of de nieuwe wet, zal de rechter een rechtsplegingsvergoeding toekennen om de advocatenkosten te betalen. Op die manier heb je professionele bijstand die (gedeeltelijk) kan worden verhaald op de schuldenaar.

Bovendien is het handig om een advocaat te hebben die u bijstaat indien de schulden zouden worden betwist en uiteraard voor de uitvoering van het vonnis achterna.

Advocatenkantoor Goris & Van Herck staat steeds klaar om u te adviseren en bij te staan in deze materie !

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!