Vrederechter niet meer bevoegd inzake ondernemingen

De wet van 26 maart 2014 en de wet van 30 juli 2013 brengen belangrijke wijzigingen aan de bevoegdheden van de Vrederechters en de Rechtbanken van Koophandel.

De bevoegdheid van de Vrederechter beperkter

Voor de kleine geschillen, waarbij de vordering lager was dan 1.860,00 € was de Vrederechter vroeger altijd bevoegd. Dit was het geval bij geschillen tussen particulieren en bij ondernemers.

Hierin komt nu verandering. Immers:

  • vanaf 1 september 2014 is het grensbedrag opgetrokken naar 2.500,00 €
  • al vanaf 1 juli 2014 worden alle commerciële geschillen integraal aan de rechtbank van koophandel toegewezen, onafhankelijk van het bedrag.

De bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel verruimd

De rechtbank van koophandel krijgt vanaf 1 juli 2014 een ruimere bevoegdheid.

Vroeger was zij bevoegd voor geschillen tussen handelaars. Dit wordt nu verruimd naar geschillen m.b.t. ondernemingen.

Geschillen m.b.t. iedereen die ervoor heeft gekozen om op duurzame wijze een economisch doel na te streven en m.b.t. een handeling welke is verricht in het kader van de verwezenlijking van dat doel, zullen voortaan voor de rechtbank van koophandel behandeld worden, tenzij dat geschil onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges valt.

Niet alleen de handelaars, maar ook bepaalde andere personen (zoals bijvoorbeeld architecten of boekhoudkantoren) die vroeger niet onder de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel vielen, kunnen thans ook voor de rechtbank van koophandel gedagvaard worden of zelf dagvaarden.

Maar! De Vrederechter krijgt ook extra bevoegdheden

Vanaf 1 juli 2014 wordt de vrederechter  exclusief (lees: met uitsluiting van alle andere rechtbanken) bevoegd om te oordelen over vorderingen van nutsbedrijven en leveranciers van telecomdiensten (telenet, electrabel, …) mits het gaat om vorderingen tegen particulieren, en dit onafhankelijk van het bedrag van de inzet.

Alleen de vrederechter bevoegd voor de woonplaats van de verwerende partij zal kunnen oordelen over deze vorderingen.

Vroeger was de vrederechter hiervoor ook al wel bevoegd, maar enkel voor zover dergelijke vorderingen lager waren dan 1.860,00 €. Boven dit bedrag was de rechtbank van eerste aanleg bevoegd. Ook deze laatste categorie hogere vorderingen vallen nu dus onder de bevoegdheid van de Vrederechter.

Nota ben: Advocatenkantoor Goris & Van Herck kan u adviseren, bijstaan en/of vertegenwoordigen bij de behandeling van alle geschillen voor diverse rechtbanken.

Christiaan GORIS

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!