Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Goris & Van Herck BVBA

1.      Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Goris & Van Herck BVBA hebben voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de cliënt, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Advocatenkantoor Goris & Van Herck BVBA. Advocatenkantoor Goris & Van Herck BVBA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2.      Informatieverplichting advocaten
Artikel III.74 van het Wetboek van Economisch Recht voorziet dat de advocaat verplicht is volgende gegevens ter beschikking te stellen:

 • - Naam of maatschappelijke benaming: Advocatenkantoor Goris & Van Herck
 • - Rechtsvorm: BVBA
 • - Geografisch adres: Tremelo
 • - Adresgegevens: Baalsebaan 183, 3128 Tremelo, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon: 016/53.53.94, fax: 016/52.06.32
 • - Ondernemingsnummer: 0811.868.323
 • - Maatschappelijke zetel: Baalsebaan 183, 3128 Tremelo
 • - Info gereglementeerde beroepen: aangesloten bij de Orde van Advocaten van de balie te Leuven
 • - Algemene voorwaarden: zie verder artikelen 3 t.e.m. 9
 • - Toepasselijk recht en bevoegde rechter: zie verder artikel 9
 • - Prijs: zie verder artikel 5
 • - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: zie verder artikel 7

3.      Informatie aan de cliënt tijdens de behandeling van het dossier
De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

4.      Beroep op derden

4.1.   Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.

4.2.   Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

4.3.   De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

5.      Kosten en ereloon

5.1.   De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

5.2.   De kosten van de advocaat worden als volgt berekend

Kosten zijn de uitgaven die nodig zijn ten behoeve van uw dossier. Denk hierbij: rolrechten, deurwaarderskosten, kosten van briefwisseling, reisonkosten...

Daarnaast zijn er nog de kosten die niet aan te rekenen zijn op een specifiek dossier, zoals het volgen van bijscholing, de aanschaf van vakliteratuur en wetboek, de huur van kantoren, een informatica- en communicatiestructuur... Dit zijn de vaste kantoorkosten.

Volgende kosten worden door het kantoor in rekening gebracht:

 • - Openen dossier: vaste vergoeding van 40,00 €
 • - Briefwisseling, faxberichten, e-mails: 8,50 €/pagina
 • - Aangetekende zendingen: kostprijs BPost
 • - Fotocopies: 0,50 €/pagina
 • - Kilometervergoeding: 0,50 €/kilometer
 • - Externe kosten zoals deurwaarders- en gerechtskosten: effectieve kostprijs
 • - Opvragen handelsrapport: effectieve kostprijs
 • - Telefoon: 1,00 €/minuut

5.3.   De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

5.4.   Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Naast de kosten vragen we een ereloon. Dit is een vergoeding voor de prestaties van de advocaat. De erelonen worden per uur aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Het ereloon varieert naargelang de moeilijkheidsgraad, het spoedeisend karakter, het bereikte resultaat, de ervaring van de advocaat en zijn onderlegdheid in een bepaalde materie.
Het ereloon wordt berekend aan de hand van een basisereloon van 100,00 euro per uur (exclusief BTW). In specifieke gevallen kan een afwijkend bedrag worden afgesproken.
Het basisereloon kan bovendien aangepast worden aan een aantal bijzondere correctie-coëfficiënten, zoals:
- het belang van de zaak: X (0,7 à 2,5)
- de ervaring van de advocaat: X (0,8 à 1,5)
- de draagkracht van de cliënt: X (0,5 à 1)
- de bijzondere kennis: X (1 à 2)
- spoedeisende zaken: (1,5)
- het resultaat: (1 à 2)

In geval de procedure een vordering betreft, die makkelijk waardeerbaar is (invordering facturen, procedure verkoop aandelen, vordering tot het bekomen van een schadevergoeding, …), kan de advocaat voor de berekening van het verschuldigde ereloon, toepassing maken van volgende schijven:
-    15 % van 1 tot 10.000 €
-    10 % van 10.000 tot 50.000 €
-    8 % van 50.000 tot 200.000 €
-    6 % van 200.000 € tot …

Indien u dat wenst kan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met betrekking tot de erelonen. Dit heeft het voordeel dat de cliënt zich een beter idee kan vormen van de te verwachten staat.
Voor bedrijven kunnen voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt met betrekking tot de te betalen vergoeding en kan eventueel een abonnement worden besproken, waarin het ereloon en de kostenregeling worden bepaald.

5.5.   Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden regelmatig provisies gevraagd.

Bij de afsluiting van een dossier wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen overgemaakt die is samengesteld uit:

 • - een gedetailleerde kostenstaat
 • - een overzicht van de verleende diensten
 • - het aangerekende ereloon
 • - de ontvangen provisies

In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

Zowel de staat als de provisies zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Vanaf de vervaldag en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, worden zij vermeerderd met een interest aan 10 % en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het te betalen bedrag.

5.6.   De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

5.7.   Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

5.8.   Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag.

6.      Derdengelden

6.1.   De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

6.2.   De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

6.3.   De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

7.      Aansprakelijkheid

7.1.   De aansprakelijkheid van de leden van het kantoor blijft beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Orde der Advocaten te Leuven worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.

De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De Orde der Vlaamse Balies hebben een globale polis voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten met ETHIAS en met als verzekeringsmakelaar VANBREDA.

Dit betekent heel concreet dat voortaan alle aangiftes moeten gebeuren bij:
          VANBREDA RISK & BENEFITS
          t.a.v. Mevrouw Caroline Marichal
          Plantin en Moretuslei 297
          2140 ANTWERPEN
          Telefoon: 03 217 55 73
          GSM: 0495/27 12 18
          Fax: 03 236 16 80
          E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7.2.   De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

7.3.   Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds betaalde erelonen en kosten.

7.4.   Indien de cliënt wenst dat de advocaat een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af, of passen zij de artikelen 7.1 en 7.2 aan.

8.      Beëindiging van de overeenkomst

8.1    De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

8.2    Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

8.3    De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

9.      Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbanken te Leuven.

Back to top
x

Advocatenkantoor Goris & Van Herck – sinds 30.09.2017 Advocatenkantoor Legiteam!